درباره ما

شـرکت تاپ گسـتر سـپهر در سـال ۱۳۹۴ به منظور تولید و بسـته بندی محصولات

غذایـی بـا کیفیت عالی و بسـته بندی زیبـا و متنوع پایه گـذاری گردید

ایـن شـرکت اصـل رضایتمنـدی مشـتریان را سـرلوحه اهداف خـود قـرار داده و

تمامـی تلاش کارکنان شـرکت درجهت رسـاندن محصولاتی سـالم با بسـته بندی

مناسـب و قیمـت رقابتـی میباشـد. درحال حاضـر محصـولات ایـن شـرکت

شـامل انـواع برنـج ایرانـی بـا برندهـای “مهماندوسـت” و “شمشـاد”، قنـد و

شـکر و پروتییـن سـویا بـا برنـد “مهماندوسـت” و چـای ایرانـی با برند

“مهماندوسـت” می باشد.

مدیریـت شـرکت تاپ گسـتر سـپهر به منظـور اسـتفاده از نظـرات مشـتریان خـود

شـماره تلفـن ٨٨۶٣۴١٠۵ را اعلام میدارد و امیـدوار اسـت تـا بـا مشـارکت و اعلام

انتقـادات و پیشـنهادات ایـن عزیـزان هرچـه بیشـتر به اهـداف خود نزدیک شـود.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *